Obowiązek informacyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”) niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy WWMR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-794 Bydgoszcz, ul. F. Witeckiego 3/111). W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z nami:
  • e-mail: rodo@med-vita.pl
  • bądź pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Sposób kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych:
  • e-mail: iodo@med-vita.pl
  • bądź pisemnie na adres wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu i w zakresie niezbędnym dla udzielania i zarządzania procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (podstawa art. 9 ust 1 lit. i oraz lit. h RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
 5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty/organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty lecznicze współpracujące z administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, dostawy usług technicznych i organizacyjnych administratora umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych. Dane zostaną ujawnione ww. podmiotom w sposób gwarantujący zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwa wymiany informacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody, chyba że przepisy prawa nakazywać będą przechowywanie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym oraz warunkiem umownym i warunkiem zawarcia umowy (ze względu na ich niezbędność w celu wykonania umowy).
 8. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta; ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty; ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej; ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i stanowi warunek udzielenia świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w art. 9 ust 1 lit. i oraz lit. h RODO. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.

 

 

 

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń do przychodni
+48 67 200 03 03