Badania Medycyny Pracy w Krzyżu Wlkp.

Medycyna Pacy w Krzyżu Wlkp. - Zdjęcie w szwalni

BADANIA LEKARSKIE - podział i rozróżnienie:

 • wykonywanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowym w stosunku do osób pracujących :
  – badania wstępne (przyjęcie do pracy lub zmiana stanowiska)
  – badania okresowe
  – badania kontrolne (po 30 dniach zwolnienia lekarskiego)
 • wykonywanie badań osobom świadczącym pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych
  lub przebywających w aresztach śledczych
 • badania kierowców (transport drogowy) i kandydatów na kierowców (prawo jazdy), egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, kierowców taxi
 • badania kandydatów do pracy i pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące
 • badania kandydatów do pracy i pracujących w warunkach podwodnych (nurków), pracowników żeglugi śródlądowej
  i morskiej
 • badania pilotów wycieczek turystycznych
 • badania kandydatów do objęcia urzędu sędziego
 • badania detektywów
 • badania wysokościowe
 • badania osób ubiegających się o posiadanie broni
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczki sanitarne)
 • prowadzenie doradztwa w zakresie ochrony zdrowia pracujących – udział w zakładowych komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzenie szczepień ochronnych
 • wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie: badań laboratoryjnych, ekg spirometrycznych, audiometrycznych, psychologicznych
 • badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 • badania kuratorów, komorników, sędziów, prokuratorów, aplikantów
 • zaświadczenia do konkursów na stanowiska kierownicze
 • badania ochotniczej i państwowej straży pożarnej
 • badania kandydatów na studia
 • badania do Izb Pielęgniarskich, Lekarskich, Farmaceutycznych i innych

INFORMACJE DLA PRACODAWCY:

Podstawą prawną badań profilaktycznych pracowników jest artykuł 229 & 4 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy
na określonym stanowisku. 

Badania profilaktyczne podzielić można na 3 rodzaje: 

1. Wstępne – wykonywane przez kandydata do pracy, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku

2. Okresowe – wykonywane cyklicznie w odstępach wyznaczonych przez odpowiednie przepisy lub lekarza medycyny pracy

3. Kontrolne – wykonywane przez pracowników, którzy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni wracają do pracy.

Z przepisów Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96 poz. 593) oraz Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz.1416) wynika, że każdy pracodawca jest obowiązany (art. 12) zawrzeć umowę z podstawową jednostką medycyny pracy, w celu sprawowania przez nią profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami.

Badania wstępne, okresowe i kontrolne są  przeprowadzane na podstawie pisemnego skierowania pracodawcy, na jego koszt. (zgodnie z art. 22 w/w ustawy, na zasadach określonych w kodeksie pracy).

Badania te wykonują wyłącznie lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych oraz wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, który prowadzi Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych posługują się pieczątką i wydają orzeczenia na drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U. Nr.69,poz. 332.

Orzeczenia lekarskie wydaje się na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest więc rzetelne wypełnienie skierowania z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na konkretnym stanowisku.

W skład badania profilaktycznego wchodzą również konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe określone we wskazówkach metodycznych. Pamiętać należy jednak, ze lekarz ma zawsze prawo rozszerzyć zakres tych badań, o ile uzna to niezbędne do prawidłowej oceny zdolności do pracy pracownika na danym stanowisku.

Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania orzeczenia lekarskiego i nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia o zdolności do pracy!

 

Badania profilaktyczne przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy a pracownik zachowuje za ten czas prawo do wynagrodzenia.

Zdjęcie psycholog zapisującej notatki z pacjentką - relacje międzyludzkie Krzyż Wlkp

INFORMACJE DLA PRACOWNIKA:

Wykonanie badania profilaktycznego przez  pracownika jest jego obowiązkiem i powinno być traktowane jako polecenie służbowe. Aby pracownik mógł przystąpić do badania przez lekarza medycyny pracy musi posiadać pisemne skierowanie wystawione przez pracodawcę z uwzględnieniem stanowiska i czynników szkodliwych, uciążliwych na stanowisku pracy.

Pracownik zgłasza się na badanie do placówki medycznej, z którą jego pracodawca podpisał umowę.

Odmowa poddania się badaniom może oznaczać dla pracownika utratę posady, o czym stanowi art. 52 § 1 k.p. Pracodawca może bowiem rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.

Badania profilaktyczne przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy a pracownik zachowuje za ten czas prawo do wynagrodzenia.

Pamiętać należy, że po 30 dniach zwolnienia lekarskiego pracownik powinien stawić się na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy. Powinien posiadać skierowanie od pracodawcy na badanie kontrolne oraz dokumentację lekarską z przebiegu leczenia  lub zaświadczenie o zakończeniu leczenia wystawione przez lekarza, który wystawiał czasową niezdolność do pracy.

Medycyna Pracy w Krzyżu Wlkp. Zdjęcie ludzi podających sobie dłoń

Podsumowanie

Zdrowy Pracownik to Pracownik przede wszystkim zadowolony, dlatego dbajmy o terminowe badania. Zapraszamy do zapisów i kontaktu.

Jak się zapisać?

Zapisów można dokonywać pod numerem Przychodni 67 200 03 03.