Rehabilitacja ZSN
(osób ze Znacznym Stopniem Niepełnosprawności)

Jeśli tak to pomożemy Ci w rehabilitacji.

NIE. Dla Pacjenta opieka rehabilitacyjna, którą wykonujemy jest refundowana przez NFZ.

TAK. Nasi Rehabilitanci pracują w wysokim reżimie sanitarnym. Zawsze są odpowiednio zabezpieczeni, podobnie jak Pacjent.

Zdjęcie rehabilitanta - rehabilitacja osób ze ZSN Znacznym Stopniem Niepełnosprawności w Krzyżu Wlkp.

Zajmujemy się osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Dzięki refundacji NFZ Pacjent nie ponosi żadnych kosztów. Aby skorzystać z zabiegów rehabilitacji refundowanej dzięki NFZ prosimy o kontakt pod numerem telefonu 603-783-905.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) jest kilka. Należą do nich:

wydane przez:

 • powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
 • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby

Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydane w postępowaniu odwoławczym od:

 • orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • decyzji organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych

  stanowią podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych

  Uwaga! W przypadku uzyskania wyroku sadowego, który w części modyfikuje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dokumentami potwierdzającymi status osoby niepełnosprawnej są wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nie objętej rozstrzygnięciem sadu zawartym w wyroku.

  Ważne! W przypadku braku wewnętrznej spójności wyroku sądu pracy i ubezpieczeń społecznych i orzeczenia zespołu wojewódzkiego w części nie zaskarżonej zespoły wojewódzkie nie są uprawnione zarówno do zmiany orzeczenia w części niezaskarżonej, jak też zmiany wyroku sądu celem zapewnienia wewnętrznej spójności takiego rozstrzygnięcia. Zespoły wojewódzkie są związane rozstrzygnięciem zawartym w wyroku sądu.

Legitymacje wydane w różnym czasie, nie zawsze zawierają określenie będące podstawą do korzystania z omawianego uprawnienia, lub też będą zawierały, ale nie będzie możliwe ich odczytanie z uwagi na zakodowanie pod postacią QR kodu.

Ważne jest, że stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu.

Jeżeli osoby chcące korzystać z uprawnienia przysługującego osobom uznanym za niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą okazywać się legitymacją osoby niepełnosprawnej, nie pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić, że dotyczą znacznego stopnia niepełnosprawności, należy prosić o okazanie dokumentu źródłowego tj. orzeczenia.

Należy też zwrócić uwagę na termin ważności legitymacji.

Wzór legitymacji ZSN poniżej:

wzór legitymacji do rehabilitacji ZSN Znaczny Stopień Niepełnosprawności
Kliknij, aby powiększyć...
plakat Ministerstwa Zdrowia pt. Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - niepełnosprawni
Plakat Ministerstwa Zdrowia dotyczący osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności